Uw gedacht...

Heusden-Dorp is aan vernieuwing toe!

 

15 mei 2017 | Maandagavond verzamelde de Dorpsraad Heusden zich in de zaal van De Kring voor een vormingsavond.

Onder deskundige leiding van Leen Van de Wouwer zochten zij naar het hoe en vooral waarom van bepaalde acties.

Na het bundelen, analyseren en samenvatten van de documenten door Leen zal er tijdens de dorpsraad van 19 mei een vervolgmoment  komen.

inspiratieavondinspiratieavond 2

 

15 mei 2017Het sluikstorten aan de glasbollen begint de vorm te krijgen van een echte epidemie. Bijna elke week zien we de foto's op Internetgazet van allerlei achtergelaten goederen en afval.

De buurtbewoners van de Knaepenstraat willen het sluikstortprobleem positief benaderen.

Zij geven een dikke duim aan iedereen die de omgeving proper achterlaat na het wegbrengen van glazen flessen.

Hopelijk voelen de sluikstorters zich aangesproken ...

Misschien een goed idee voor de hele gemeente?

 

banner putcervela23 april 2017 | Op zondag 23 april had op en om het marktplein aan De Verdieping de tweede editie van "Mijnkracht" plaats.

De reuzengilde Houeijcken, opgericht in de schoot van de dorpsraad, baatte een standje uit met enkele lokale specialiteiten waaronde de 'putcervela'.

Ook de 'Boterjaan', Boterjaan-paté en enkele bieren, het Weyersbier en Bolderbergse trippel van Louis Hauqier, werden gepromoot en verkocht.

De opbrengst gaat naar de restauratie van de twee Heusdense reuzen: Jef Slam en Trees Turf.

 

De vervelende en hinderlijke oprit van het verkeersplateau aan het St.-Willibrordusplein werd vakkundig bijgewerkt.
De buurt zal tevreden zijn nu het oprijden niet meer gepaard gaat met gerommel en gedaver! Het wordt een stuk rustiger in 't dûrp.

Stedenbouwkundige studie Heusden Dorp

De Dorpsraad van Heusden Dorp is fier zijn eerste stedenbouwkundige VISIE‐studie voor te stellen.
Onze bedoeling was om, in samenspraak met de gemeente en met professionele ondersteuning van
een studiebureau, een lange termijn ruimtelijke visie voor Heusden uit te werken.

Zo een lange termijnvisie is geen “af” detailplan. Wel geeft het aan in welke richting we ons dorp
graag zouden zien evolueren. De pas ontwikkelde visie houdt rekening met bestaande studies en
ontwerpen van de gemeente zoals bijvoorbeeld RUP Mortelveld of het pas vernieuwde
mobiliteitsplan.

We focusten op twee deelgebieden: “Heusden‐Centrum” en “Muitenberg”, twee delen van Heusden
duidelijk aangegeven in de studie, waar naar ons gevoel bij voorkeur een toekomstvisie nodig was. In
een latere fase, als uit de praktijk blijkt dat deze manier van werken aanslaat, zullen we andere
buurten op dezelfde manier benaderen.

Deze stedenbouwkundige visie werd voorbereid door een werkgroep, uitgewerkt door Antea Group,
uitgebreid besproken en unaniem goedgekeurd op de dorpsraad van 16 februari 2015.

Nadien volgde de open dorpsvergadering, een open dorpsraad en bespreking met HHD (handelaars).
We hebben aan de hand van de bemerkingen onze stedenbouwkundige studie aangepast waar nodig
zodat ze ruim gedragen wordt.

We beseffen dat de uiteindelijke beslissingen niet door ons maar door het gemeentebestuur
genomen worden. Een goed beleid houdt echter rekening met de wensen van zijn inwoners en die
krijgen ze hier op een presenteerblaadje aangeboden.

Een studie heeft pas zin als er achteraf ook iets mee gebeurt!

De Dorpsraad Heusden wil graag constructief samenwerken met het gemeentebestuur. We zullen
dan ook eerstdaags met het beleid afspreken om te zien welke de eerste stappen zijn die we samen
richting toekomst kunnen zetten.

Namens Dorpsraad Heusden, overhandigd aan het gemeentebestuur, op 31 maart 2015,

Klaus Neumann        Paul Coolen                   Julien Maebe
Secretaris                 Trekker Werkgroep        Voorzitter

DOWNLOAD hier het rapport.

Onze Webmaster heeft zich al altijd ingespannen om onze site toegankelijk en attractief te maken, en daarom gaat het niet alleen om een likje verf en een nieuwe look.
De Dorpsraad probeert midden in het dorp een handje toe te steken daar waar de gezelligheid en de leefbaarheid kunnen bevorderd worden. In de rubriek “ verslagen” kan U dat van naaldje tot draadje volgen.
In het verlengde van onze werking in 2011 proberen we de ruimte toegestaan aan de verenigingen van ons dorp, méér onder de aandacht te brengen. Er zal nog méér ingespeeld worden op lokale activiteiten en er zal steun verleend worden aan vooral jeugdactiviteiten.
We linken ook een nieuwe site aan de onze omdat we samen met de andere Dorpsraden, een “Stille Wegen” project opzetten. Zie www.stillewegen.be

In 2013 hebben we nog grote plannen. We willen dat de Heusdense reuzen Jef Slam en Trees Turf eindelijk een nieuw lichaam en een nieuwe kledij aangemeten krijgen, zodat ze weer in volle glorie de dorpsactiviteiten de nodige luister kunnen bijzetten. 

De traditionele activiteiten zoals, de kermis, de koers, en de jaarmarkt zullen ook dit jaar op onze medewerking kunnen rekenen.
Voeg daar nog enkele niet te voorziene evenementen bij, en, ieder zal merken dat ook dit jaar propvol zal zitten.

Daarom willen we hier een oproep doen aan alle dorpsbewoners van goede wil ,om de Dorpsraad Heusden te komen versterken. Alle “uitdagingen” zijn voorhanden. Vrijwillige , onbezoldigde inzet, toffe werkomgeving (1 maal/maand), persoonlijke voldoening, en een goed gevoel bij zoveel positief resultaat. Geef een seintje via ons contactformulier.

J. MAEBE, voorzitter.

 

Heusden-Dorp heeft behoefte aan een globaal, consequent en duidelijk korte- en lange termijn beleid vanuit een marketing gedachte, wil men de gevaren van de toch wel opvallende gelatenheid en berusting tegengaan.

Net zoals andere dorpskernen heeft Heusden-Dorp specifieke economische, sociale, fysieke en historische kenmerken, met een eigen en unieke sfeer. Heusden is uniek! Deze unieke kwaliteiten kan men uitspelen om zich te onderscheiden van de omliggende dorpen en gemeenten. Heusden heeft nood aan een goed marketingplan, niet alleen naar de buitenwereld toe, maar ook naar de eigen gebruikers (handelaars, bewoners, beleid, bezoekers…).

Hoe kwamen wij aan de slogan "Heusden op-stap"?
Marketing is meer dan een slogan, maar wie geen slogan heeft, laat een interessante mogelijkheid onbenut.

Een goede marketingslogan maakt je unieke kwaliteiten duidelijk, zegt niet alleen wie je bent maar ook wat je wil zijn. De uitdaging is dan ook consequent blijven waarmaken wat je uitstraalt.

In de loop van het proces met de handelaars werd het duidelijk dat de kracht van Heusden-Dorp altijd gelegen heeft in de sociale samenhang, het verenigings- en het uitgaansleven en de massa-activiteiten. Dit werd bevestigd door dit behoeftenonderzoek, waarin de honger naar meer socioculturele activiteiten opviel. Uit dit gedachtegoed ontstond een slogan die we ter goedkeuring voorleggen aan de op de voorstellingavond opgedaagde Heusdenaren. De grafische vormgeving is louter indicatief en zeker voor verbetering vatbaar; een eerste kladversie! De slogan werd door de aanwezige dorpsgenoten aanvaard en zal later zeker nog in het straatbeeld opduiken.


Uitleg bij de slogan:

- Op stap in / met (sociale samenhang / maatschappelijk leven versterken / uitgangsleven / horeca als sterkte / troef uitspelen)
- Op stap voor / tegen : engageren voor de samenleving.
- Op stap naar: horizonten verbreden, uitstapjes maken.
- 3 trapjes / 3 bouwstenen van duurzame ontwikkeling is aandacht voor drie pijlers vansamenleving (mens, omgeving en economie)
- Opstapje / trapje / opgang naar verbetering / succes / groei / bloei / ontplooiing
- stap= fase onderdeel stadium in een proces / een dorp is nooit af!
- Een eerste stap in de goede richting: zelfs een tocht van 1 000 km begint met een eerste stap!
- (logo in dezelfde stijl als (toendertijd) logo van de gemeente 

 

Onder deze titel lanceerden de HHD (Handelaars Heusden Dorp) in samenwerking met STEBO begin september 2008 het behoefteonderzoek waarvan op 2 december 2008 het eindrapport werd voorgesteld.

Naast de vragen over allerlei leefbaarheidsaspecten probeerden we uit te klaren welke voorzieningen de inwoners van Heusden missen. Ook werd er gevraagd welke faciliteiten mensen zouden missen moesten deze verdwijnen.De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Heusdense behoeften zijn betreffende de voorzieningen. Zowel de commerciële als de niet commerciëlevoorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, culturele- en ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort.

Een onderzoek heeft pas zin als er ook iets mee gebeurt. De resultaten moeten overheid en andere investeerders toelaten hun projecten af te stemmen op – of tenminste rekening te houden met – de wensen van de Heusdenaren.

Een duurzame ontwikkeling van ons dorp waarin iedereen, elke partij, zowel bewoners als middenstanders, zowel klanten als het beleid, zich zal kunnen vinden, is echter pas mogelijk als de inwoners bereid zijn om mee te blijven denken. Wij waren dan ook verheugd dat 60 mensen in het onderzoek aangaven dat zij mee aan de kar willen trekken om van Heusden een dorp te maken naar de gezamenlijke wensen.

Op 18 december kwamen een aantal mensen terug samen in een vergaderlokaal van "De Kring". Iedereen stelde zichzelf  kort voor en gaf uitleg over de reden van hun aanwezigheid op deze vervolgvergadering. Omdat een groot deel van de 60 personen nog niet konden bereikt worden, werd er nog  geen "inhoudelijke" punten behandeld. Wel werd er beslist om opnieuw campagne te voeren met huis-aan-huis flyers en affiches om de mensen die zich opgaven terug de kans te geven om "aan te pikken".